K.V.K.K.


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
Beytüşşebap Belediyesi ("Belediye") olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem vermekteyiz. Bu aydınlatma metni ile, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktayız.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
Belediye olarak kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlarla işlenebilecektir:
Belediye hizmetlerinin sunulması ve yürütülmesi,
Kanun ve düzenlemelere uyum sağlanması,
Belediyemiz ile ilgili taleplerinizin yerine getirilmesi,
Vatandaş memnuniyetinin sağlanması,
Güvenlik ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, yasal düzenlemeler çerçevesinde yetkili özel kişilere, tedarikçilere, iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına aktarılabilecektir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Belediyemiz tarafından doğrudan sizlerden, internet sitemizden, elektronik posta, telefon ve benzeri iletişim araçlarıyla veya fiziki formlar vasıtasıyla toplanabilir. Bu kişisel veriler, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda işlenmektedir.

5. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi
Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta öngörülen süreler boyunca veya işlenme amacının gerektirdiği süre boyunca saklanacaktır. Sürenin bitiminde kişisel verileriniz mevzuata uygun olarak silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

6. KVKK Kapsamındaki Haklarınız
KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
KVKK’nın 7. maddesi çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

7. İletişim
KVKK kapsamında kişisel verilerinizle ilgili her türlü talep ve sorularınız için aşağıda yer alan iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz:

Copyright © 2024 | Beytüşşebap Belediyesi